สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ไม่มีไฟล์แนบ

จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก เมื่อ 1 ม.ค.65 เวลา 05.30 น. เพิ่มเป็น 288,180,127 ราย เสียชีวิต 5,451,568 คน และรักษาหายแล้ว 253,622,561 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 55,549,983 ราย (เสียชีวิต 846,856 คน) อินเดีย ติดเชื้อ 34,838,804 ราย (เสียชีวิต 481,080 คน) และบราซิล ติดเชื้อ 22,287,521 ราย (เสียชีวิต 619,056 คน)